Bel ons
NL
BE
085 - 732 5999
03 / 500 9417

Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden van Drukconnect te Sittard

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door Drukconnect aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Drukconnect aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.


2. Prijzen

A. Alle door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, netto , vooruitbetaald, -af fabriek, in bulk verpakt, tenzij anders aangegeven.

B. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.


3. Offertes, orders en orderbevestigingen

A. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

B. Orders van kopers binden verkoper pas nadat de order schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel indien verkoper kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.

C. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door verkoper en koper is overeengekomen.

D. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.


4. Levering

A. De door verkoper opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering.

B. Verkoper is bevoegd tot het doen van deelleveringen, iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd.

C. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde vrachtbrief en/of pakbon of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid, tenzij koper eventuele bezwaren binnen 2 werkdagen schriftelijk en telefonisch kenbaar maakt aan verkoper.

D. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om 10% meer of minder te leveren en de werkelijk geleverde hoeveelheid bij koper in rekening te brengen.

E. Indien levering naar model of monster wordt overeengekomen dan dient dit monster of model als uitgangspunt, maar niet exact. Lichte afwijkingen in kleur of uitvoering zijn toegestaan.

F. Indien koper van verkoper een proefdruk, -fax, of kopie heeft ontvangen, dan dient koper deze onmiddellijk te keuren. Koper dient direct na ontvangst van de proef eventuele fouten aan verkoper te melden.

G. Indien koper bij verkoper een spoedopdracht plaatst, waarvan sprake is indien een opdracht binnen 5 werkdagen dient te zijn voltooid, kan koper geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.


5. Vrijwaringrechten van derde

A. Indien verkoper in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.


6. Aangeleverd textiel

Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om doorverkoper te laten bedrukken, borduren of anderszins te bewerken.

A. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper voorzien van een opdruk of borduring. Vorenstaande betekent dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid of hechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverd textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met verkoper wordt overeengekomen.


7. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

A. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadigen en vermissing van door koper aangeleverde modellen, cd-rom,  of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (koper dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden)

B. De door verkoper in opdrachten voor rekening van koper vervaardigde screens, films, borduurkaarten etc. blijven eigendom van verkoper.


8. Herhaalorders

A. Verkoper hanteert soms bij textieldrukwerk of borduringen voor herhalingsorders een speciaal tarief. De basisgedachte hiervan is dat een koper die binnen 14 dagen opnieuw dezelfde order ingeeft niet opnieuw volledige screen of kaartkosten hoeft te betalen. Echter deze regeling geldt geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van verkoper. Koper kan aan deze bepaling dus geen enkel recht ontlenen.


9. Kleurverschillen

A. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.


10. Wasvoorschriften

A. Verkoper garandeert de wasechtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien koper zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften.

B. Artikelen altijd; - binnenstebuiten wassen; - niet warmer dan 40 graden Celsius; - een opdruk nooit strijken (doe dit vanaf de achterzijde); - bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen. (vergelijkbaar wasprogramma (wol) kan vaak ook).

C. Uitgesloten van onderhavige wasechtheidsgarantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), katoenen draagtasjes, alle caps, bretels, hoedjes, petjes, en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen


11. Klachten

A. Eventuele klachten moeten binnen 5 dagen na datum van levering schriftelijk aan verkoper kenbaar zijn gemaakt. In geval van niet direct zichtbare gebreken geldt een termijn van 30 dagen.

B. Nadat de klachten overeenkomstig (11A) verkoper hebben bereikt, zal verkoper zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Op eerste verzoek van verkoper is koper verplicht de goederen waarover wordt geklaagd aan verkoper te retourneren, voorzien van een transportverzekering. In geval van een gegronde klacht zal verkoper de vrachtkosten vergoeden inclusief de verzekeringskosten tot een maximum van 200% van het door verkoper gehanteerde tarief voor het toezenden van de goederen.

C. Naar aanleiding van het onderzoek beslist verkoper of de klacht gegrond is, is de klacht gegrond dan heeft verkoper de keuze de goederen te vervangen dan wel koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.

D. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


12. Betaling

A. Betaling dient altijd direct en zonder enige korting te geschieden.

B. Verkoper is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, ook als er bij eerdere afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd.

C. Indien door verkoper schriftelijk een betalingstermijn werd gegund dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd.

D. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van verkoper ook facturen waar van de vervaldag nog niet is verstreken; terstond en ineens opeisbaar. Eventuele vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rente percentage verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Voorts is koper verschuldigd aan verkoper alle kosten , zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten voordat de vordering uit handen wordt gegeven wordt gesteld op 10% van de totale vordering met een minimum van euro 25,00. De buitengerechtelijke incassokosten nadat de vordering uit handen is gegeven aan een derde worden gefixeerd op minimaal 15% van de totale vordering met een minimum van euro 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn, dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper.


13. Eigendomsvoorbehoud

A. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald.


14. Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

A. Verkoper heeft, indien koper tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat koper zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, het recht:

1. Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.

2. Zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

B. Verkoper is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.

C. Alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt hierbij uitgesloten.

D. Verkoper is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.

E. Annulering door koper van overeenkomsten met verkoper is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan verkoper.


15. Overmacht

A. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke, aldan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers.

B. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigdom zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


16. Afbeelden producties

A. Verkoper is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels etc. van koper te fotograferen of anders af te beelden in zijn brochures, catalogussen, etc. ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.


17. Modellen ontwerpen

A. Indien verkoper een patroon, ontwerp of model vervaardigt, hoeft deze niet exclusief en/of alleen voor koper te zijn. Verkoper blijft eigenaar van de patronen, ontwerpen en/of modellen.


18. Garantie

A. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.


19. Retouren

A. Wij wijzen onze klanten erop dat promotieartikelen maatwerk producten zijn, hierdoor is het herroepingsrecht zoals wettelijk bepaald niet van toepassing.


20. Copyright

A. Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukconnect.


21. Disclaimer

A. Hoewel Drukconnect er constant naar streeft om actuele en correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


22. Het van toepassing zijnde recht

A. Op alle aanbiedingen van verkoper en overeenkomst(en) tusen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.